PKN
Protestantse Gemeente te Helenaveen
 
Naam Naam
Protestantse Gemeente te Helenaveen.
 
Fiscaal nummer Fiscaal nummer
PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELENAVEEN
HELENAVEEN
RSIN 809348652
KVK 76398951


DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELENAVEEN
HELENAVEEN
RSIN 824140552
KVK 76399044
 
Contactgegevens Contactgegevens
Adres Kerk: Soemeersingel 27, 5759RB Helenaveen

Postadres : Molenbaan 1A, 5768 RT  Meijel

tel: 06-55893095

e-mail: anke-pieter@toose.nl

 
Bestuurssamenstelling Bestuurssamenstelling
De kerkenraad is samengesteld uit leden van onze eigen gemeente. De leden van de kerkenraad zijn ambtsdragers. De Protestantse Kerk te Helenaveen is een kleine gemeente met een kleine kerkenraad.

De kerkenraad is als volgt samengesteld:
  • Voorzitter, Scriba en rentmeester. (ouderling)
  • Predikant in kader van bijstand in het pastoraat
  • Diaconie (diaken)
  • Jeugd en jongerenwerk (ouderling)

De kerkenraad vergadert zeven keer per jaar.
De kerkenraad ontwikkelt en bespreekt het te voeren beleid en neemt daarover besluiten.
 
Hoofdlijnen beleidsplan Protestantse Gemeente te Helenaveen Hoofdlijnen beleidsplan Protestantse Gemeente te Helenaveen
1. Achtergrond

De gedachte over de opbouw van de gemeente gaan uit van de volgende overwegingen: ‚Äč
  • De gemeente van Christus is daar waar gelovigen zich verzamelen rond Woord en Sacrament. 
  • De gemeente is een gemeenschap die haar eenheid vindt in de verbondenheid met Jezus Christus als Heer der Kerk. De vormgeving van de gemeente als gemeenschap vindt plaats zowel in het pastoraat, diaconaat als in vorming en toerusting.
  • De gemeente is een biddende gemeenschap die in gebed en in omgang met de Bijdel zich laat voeden door de Heer. 
  • Al deze functies van de gemeente staan in een missionaire context; de gemeente is het zout, de aarde en het licht der wereld en dient attent te zijn op de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. 

2. Situatie.

De Gemeente is een kleine gemeenschap met per 1 januari 2015 102 leden.
De Gemeente wordt gekenmerkt door het grote verspreidingsgebied waar de leden wonen. Samenwerking met ander Protestantse gemeenten, gezien de onderlinge afstand, is slechts miniem.
Met de Protestantse Gemeenschap te Deurne hebben we een gezamelijk kerkblad en een seniorengroep. 
Een eigen predikant heeft in ons type Gemeente veel meerwaarde als een centraal figuur in een wijd gebied en als representant van de verspreid wonende Protestanten in een overwegende Rooms-Katholieke omgeving. 
Als kerkenraad en als gemeente bezinnen we ons op de toekomst van het Gemeente zijn in Helenaveen e.o. De kerk is in 2012 gerestaureerd, maar de vraag is of het kerkgebouw de gemeente als zodanig zal overleven?
We zetten in om de jongere generatie meer te betrekken bij het Gemeente zijn. 
We hebben een gespreksgroep 40+ en hopen dat uit deze groep mensen zullen opstaan om kerkelijke functies te vervullen. 
We willen over grenzen heen zien. We willen een actief oecumenisch beleid. We zijn in gesprek met de RK-kerk van Helenaveen om elkaar beter te leren kennen. We hebben gezamelijke problemen zoals veroudering van de kerkleden en verminderd bezoek aan de kerken. 


3. Erediensten

De erediensten worden gehouden in het kerkgebouw te Helenaveen. Ondanks de betrekkelijke kleine groep kerkgangers, gemiddeld 25 per zondag, is het beleid er op gericht deze plaats van eredienst naar de toekomst open te houden. Ook vakantiegangers die verblijven in de vakantieparken weten de weg naar de kerk te vinden.


4. Pastoraat

Het persoonlijk contact met de predikant en andere ambtsdragers is in verband met het zeer verspreid wonen van de gemeenteleden van groot belang. Door de predikant wordt, naast crisispastoraat, systimatisch huisbezoek gedaan. Door de kerkenraadleden en ook de door andere gemeenteleden wordt huisbezoek gedaan, daar waar het nodig is. 


5. Diaconaat

De diaconie voldoet aan de verplichtingen ten aazien van de kerk in haar provinciale en landelijke gelediging. Er wordt omgekeken naar de ouderen in onze gemeente, o.a. bij ziekte, het regelen van vervoer naar de kerk.


6. Vorming en toerusting

De vergrijzing in de gemeente neemt nog steeds toe. Er is helaas weinig tot geen aanvulling van onderuit. 
Voor de oudere gemeenteleden is er van de herfst tot het voorjaar een gespreksgroep Deurne / Helenaveen. Ontmoetingsmiddagen die naast een gemeenschapsaspect ook een bezinnend karakter hebben. 
De vrouwenvereinging " De Schakel" komt van de herfst tot het voorjaar twee avonden per maand bij elkaar.
Maandelijks komt de Bijbelkring bij elkaar.
Verder is er een gesprekskring 40+.


7. Organisatie

De kerk heeft een emerituspredikant voor bijstand in het pastoraat. 
De actie kerkbalans wordt jaarlijks gehouden. Hoewel de bijdragen van de gemeenteleden op een redelijk peil zijn, worden de inkomsten jaarlijks toch minder. 
De lasten daartegen stijgen elk jaar. Denk aan o.a. vergoeding predikanten, organisten, verwarmingskosten, etc.


8. Kerk en cultuur

Bij het verkrijgen van financieen voor de restaurantie hebben we ons verplicht om het kerkgebouw ook een culturele functie te geven. Voorwaarde voor de culturele functie is dat de uitvoering in overeenstemming moet zijn met de basisfunctie van het gebouw, n.l. kerk. Zo hebben we reeds meerdere lezingen gehad.
We sluiten gebruik door derde niet uit, mits wordt voldaan aan de basis voorwaarde. 
 
Beloningsbeleid Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is gebaseerd op de regels van de Protestantse Kerk in Nederland. (PKN)
 
Doelstelling van onze gemeente Doelstelling van onze gemeente
De Protestantse Gemeente te Helenaveen wil zich laten leiden door het toekomstvisioen van de Eewige, waarin er ruimte is voor alle mensen en waarin het gesprek tussen God en mensen, en mensen onderling, open en waarachtig is. Wij weten ons geroepen om uitdrukking te geven aan Gods betrokkenheid op mensen en schepping: door invulling te geven aan de opdracht ons in te zetten voor onze naaste, dichtbij en ver weg, en om vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping te bevorderen. 
(Zie ook de PKN Nederland kerkorde en ordinaties)
http://www.protestantsekerk.nl/Paginas/default.aspx
 
Jaarverslag Jaarverslag
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de gemeente. Dat doet ze door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk.
Activiteiten worden via de website en het kerkblad vooraf aangekondigd en middels afkondigingen tijdens de kerkdiensten.
Met betrekking tot de financiele verantwoording, wordt de jaarrekening, na goedkeuring door de kerkenraad en het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Brabant en Limburg van de PKN, behandeld op een gemeente avond. 
 
Financiele verantwoording Financiele verantwoording
Jaarrekening kerk 2023
/uploads/klant145/files/ANBI jaarrekening Kerkrentmeesters 2023.pdf
 
Jaarrekening diaconie 2023
/uploads/klant145/files/AMBI jaarrekening 2023 Diakenen.pdf

 
 
Begroting Begroting
Begroting kerk 2023
/uploads/klant145/files/Begroting Kerkrentmeesters 2023.jpeg


Begroting diaconie 2023
/uploads/klant145/files/Begroting Diaconie 2023.jpeg


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.